Wij zijn een Nederlandse organisatie die de Mongoolse stichting Source of Steppe Nomads ondersteunt bij het verbeteren van de levensomstandigheden van de steppenomaden en herders in Mongolië. De stichting Vrienden van Steppenomaden Mongolië doet dit onder andere door het uitvoeren van projecten op het gebied van landbouw & milieu, voeding & gezondheid en onderwijs. Wij onderhouden de contacten met stichting Source of Steppe Nomads in Mongolië vanuit Nederland, werven en beheren fondsen voor de projecten in Mongolië, verzorgen de communicatie daarover in Nederland en adviseren en delen kennis ten behoeve van de activiteiten van de stichting Source of Steppe Nomads.

Onze activiteiten in Nederland en Mongolië:

 • ondersteunen van de stichting Source of Steppe Nomads met financiële middelen, advies of expertise;
 • regelmatig projectbezoek in Mongolië, 1x elke 2-3 jaar;
 • werven van donateurs, zowel natuurlijke als rechtspersonen is een doorlopende activiteit binnen de stichting;
 • periodiek verzenden van nieuwsbrieven, minimaal 2x per kalenderjaar;
 • onderhouden van onze website;
 • via sociale media, artikelen, interviews etc. het doel van de stichting onder een zo breed mogelijk publiek bekend maken;
 • de betrokkenheid vergroten van personen en instanties middels sponsoren en ambassadeurs;
 • in beperkte mate begeleiden van geïnteresseerde personen en organisaties naar de projectgebieden
 • samenwerking met Wilde Ganzen in de uitvoering van projecten
 • samenwerking met Stichting Damphus in de uitvoering van het tandheelkundige project

Onze drie pijlers

Principes en werkwijze

Om de doelstelling van onze stichting te realiseren hebben we een aantal keuzes gemaakt in de activiteiten die we ontplooien, de wijze waarop we fondsen werven en onszelf positioneren, en de manier en frequentie waarop we communiceren met onze diverse stakeholders. We opereren binnen de kaders van bovengenoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Onze zeven belangrijke uitgangspunten (principes) als basis voor onze keuzes:

 • Vraag gestuurd; de mensen in Mongolië bepalen zelf waar ze behoefte aan hebben en waar de prioriteiten liggen.
 • Geen overhead; nagenoeg alle financiële middelen komen direct ten goede aan de lokale bevolking.
 • Persoonlijk contact met het bestuur van  stichting Source of Steppe Nomads; via email, door incidentele projectbezoeken, uitwisseling, etc.
 • Lange termijn; hulp wordt voor 80% gericht op lange termijn en structurele ontwikkeling en voor 20% op korte termijn, incidentele behoeften.
 • Gelijkwaardigheid; samenwerken op basis van gelijkwaardigheid: samen leven, samen delen, samen leren.
 • Transparantie; frequente, volledige en gedetailleerde informatieverstrekking.
 • Samenwerking; intensieve samenwerking tussen bedrijven, organisaties, kennisinstellingen etc. in Nederland en in Mongolië.
 • Duurzaamheid;  projectondersteuning met bevordering van maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken

Onze werkwijze laat zich als volgt samenvatten:

 • fondswerving vindt plaats via vermogende stichtingen, donateurs en op projectbasis;
 • jaarlijkse rapportage over activiteiten en besteding van middelen;
 • reizen van en naar het projectgebied wordt eens per twee jaar voor maximaal € 500,- per bestuurslid vergoed
 • duidelijke communicatie via onze website over de activiteiten en projecten;
 • maandelijkse communicatie met stichting Source of Steppe Nomads in Mongolië;
 • relaties aangaan en onderhouden met strategisch belangrijke partners als Wilde Ganzen en stichtingen die complementair werken met gelijksoortige doelstellingen

Financieel beheer

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. De penningmeester is belast met de dagelijkse financiële mutaties. Per kalenderkwartaal wordt achteraf een (verkort) financieel overzicht in de bestuursvergadering gepresenteerd. De penningmeester is beperkt zelfstandig bevoegd. Samen met de voorzitter is er meervoudige procuratie voor transacties hoger dan € 2.500,00. Jaarlijks en binnen 4 maanden na afsluiting van het boekjaar wordt een financieel jaarverslag opgesteld en gecontroleerd door een extern deskundige. Het financieel jaarverslag wordt in de bestuursvergadering besproken en vastgesteld. In principe besteedt de stichting alle binnengekomen gelden in hetzelfde jaar. Het kapitaal van de stichting blijft daarom zeer beperkt van omvang. Eenmaal per drie jaar wordt een meerjarenbegroting op- en vastgesteld. Voor aanvang van het betreffende begrotingsjaar wordt de begroting van dat jaar nogmaals kritisch besproken en waar nodig aangepast.