Overstroming

juli 2020

 

Het noodlot slaat opnieuw toe als in juli grote gebieden overstromen door langdurige regenval. Veel steppenomaden in onze projectgebieden zien hun ‘ger’ (vilten tent) overstroomd worden en hun huisraad binnen korte tijd in het water staan. Ook huizen in meer permanente nederzettingen worden verwoest of beschadigd. Wat een ellende na het uitbreken van de Covid-19 pandemie!

Onze partnerorganisatie was tijdens de overstromingen ter plaatse om voedselpakketten uit te delen aan de armste families in verband met de Covid-19 pandemie. In een eerder nieuwsbericht maakten we daar melding van. Ons werd gemeld dat de voedseldonatie precies op tijd kwam nu de de steppenomaden extra getroffen zijn door het natuurgeweld.

Wilt u de herders en nomaden (extra) helpen? Dan kan en heel graag! Doneren kan eenvoudig via de ‘rode doneerknop’ op de homepage van onze website.

 

Oplevering ‘Corona project’ met Wilde Ganzen

juli 2020

  

Met Wilde Ganzen – die een speciaal fonds voor de Covid-19 pandemie beschikbaar stelden – hebben we de benodigde gelden voor moestuinen en voedselpakketten voor de armste families kunnen doneren. Onze berichtgeving en fondswervingsacties in juni brachten zeer snel resultaat op. Dat was heel erg bemoedigend! En onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads in Mongolië kon gelukkig snel aan de slag bij de gemeenschappen van steppenomaden die zijn vertegenwoordigen. Families die bedreigd werden in hun inkomen en voedselzekerheid konden op tijd uit de nood worden geholpen.

Dank aan allen die dit mede zo snel mogelijk maakten!

 

Voedselzekerheid in Corona-tijd

juni 2020

 

In samenwerking met Wilde Ganzen werven we momenteel fondsen om de voedselzekerheid in onze projectgebieden te verbeteren. Het gaat om moestuinen voor 40 families die een semi-permanente verblijfplaats hebben en voedselpakketten aan 90 families die geen moestuin kunnen houden door gebrek aan watervoorziening of slechte bodemkwaliteit. In totaal gaat het om ruim 1100 mensen die acute hongersnood vrezen.

Meedoen met ons? Heel graag! Met een donatie van € 10,- heeft één familie tuiniersgereedschap, met € 25 een pakketje aan groentezaden (aardappel, wortel, ui, raap en kool) en met € 45,- voorzie je één familie van een voedselpakket (50 kg meel, plantaardige olie, thee inclusief diervoeder).

Door de quarantaine en sluiting van de grenzen (sinds januari!) is hongersnood het gevolg voor de herder- en nomadengemeenschappen in onze geïsoleerde projectgebieden. Zonder corona strijden we samen met onze partnerorganisatie in Mongolië al jarenlang tegen honger en armoede in deze gebieden. De situatie verslechtert nu in rap tempo.

Import van goederen, verkoop van dieren en export van dierproducten is volledig tot stilstand gekomen. Omdat Mongolië een importerend land is van de meeste voedselproducten zijn prijzen enorm gestegen evenals de kosten van dierlijke grondstoffen (veevoer).  Tegelijkertijd zijn de prijzen van dieren en dierlijke producten (kasjmier) sterk gedaald.  Door de quarantaine kunnen zakenlieden niet reizen en handelen voor de export. Herders en steppenomaden zijn volledig afhankelijk van de inkomsten uit de verkoop van hun dieren en dierlijke producten. Deze situatie is rampzalig voor ze!

Sinds mei is beperkt reizen naar provincies en tussen dorpen weer toegestaan na protesten van het grote publiek. Maar omdat alle grenzen nog steeds gesloten zijn en er geen commerciële internationale vluchten zijn, is er nog steeds een gebrek aan producten en materialen. Families kunnen met hun veestapel niet naar het zomerkamp voor hun dierenweide verhuizen. Met moestuinen en voedselpakketten ondersteunen we de armste families tegen honger en armoede tijdens de wereldwijde Covid-19 pandemie.

  

Publicatie over ‘onze’ kinderen in Sogoog

mei 2020

Een tijdje geleden werden we door Wilde Ganzen benaderd of we mee wilden werken aan het interviewen van kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar. Uiteraard hebben we hierop volmondig toegezegd. Op basis van een foto van een achtjarig meisje die een paardenrace wint, hebben we Lena – directeur van onze partner organisatie – gevraagd dit meisje op te sporen en te interviewen. Dit is gelukt, het meisje heet Tyleck en het interview vinden jullie in dit ontzettende leuke artikel van Wilde Ganzen. https://www.wildeganzen.nl/help-mee/kids/aanpakker-tyleck

Ook is er een flyer gemaakt die op de helft van alle basisscholen in Nederland verspreid wordt! Hierop is Tyleck als achtjarige te zien tijdens de paardenrace.

Projecten in 2020

april 2020

  

Dit jaar is voor iedereen met onzekerheid en sociale vervreemding gestart na de uitbraak van Covid-19 in China afgelopen januari. De nieuwe projectplannen die vóór de Covid-19 crisis zijn beschreven en waar wij onze Mongoolse partnerorganisatie financieel bij willen ondersteunen zijn 1) de omheining en bewerking van een groot grasland, 2) de nieuwbouw van het ‘Geert Postma’ Engelse en Mongoolse taalcentrum en 3) een winterkas en extra dierstallen in Dayan

 1. De omheining en bewerking van een zeer groot stuk land voor het telen van graszaden en de verbouw van groenten. In Mongolië is het bij wet geregeld dat het land voor een bepaalde periode gebruikt kan worden zonder koop of huur, maar dat je dan moet omheinen om het jouw eigendom te laten worden. Anders gaat het gebruik ervan naar een ander. De omheining van het grasland is dus zeer belangrijk om het land niet te verliezen. Het grasland wordt momenteel gebruikt door de steppenomaden die vertegenwoordigd worden door onze partnerorganisatie. Voor dit Project Omheining Grasland is € 8120,- nodig.
 2. De nieuwbouw van het ‘Geert Postma’ Engelse en Mongoolse taalcentrum. Dit centrum draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen en jong volwassenen waardoor schooluitval en een succesvolle afronding van de vervolgopleiding na de middelbare school wordt bevorderd. Kazakh is de moedertaal en wordt in de rest van Mongolië niet gesproken. Het reguliere schoolsysteem biedt te weinig lessen Mongoolse en Engelse taal aan. Het ‘Geert Postma’ taalcentrum is in 2016 geopend en inmiddels zeer succesvol. Het centrum wil uitbreiden om meer studenten te kunnen voorzien. Op de huidige locatie is dat niet mogelijk en tevens is gebleken dat de huidige fundering van het gebouw niet goed is uitgevoerd. Kosten om nieuwbouw uit te voeren zijn € 20.735,- In verband met de Corona crisis en mogelijke verschuiving van gelden zal dit project zeer waarschijnlijk naar 2021 opschuiven.
 3. Bouw van een groentenkas en twee extra dierstallen voor de steppenomaden in Dayan. Deze geïsoleerde gemeenschap is gedurende de lange winter van de buitenwereld afgesloten door metershoge sneeuw. Dieren beschut in dierstallen overleven het, en met groenten uit de kas (type winterkas dat bestand is tegen extreme kou) is er een voedzame maaltijd. Voor dit project is € 6000,- nodig.

Naast deze drie nieuwe projecten geven wij structurele financiële ondersteuning:

 • om in het voorjaar groente- en graszaden te kopen voor de reeds bestaande kassen bij de kleuterscholen en voor de communale landbouwvelden
 • om in het najaar vitaminen en medicijnen te kopen en een griepepidemie zoveel mogelijk te voorkomen
 • aan noodhulp in de vorm van voedselpakketten aan de Dayan nomadengemeenschap tijdens de winter

Covid-19: Scholen dicht en quarantaine

Maart 2020

Eind januari, kort na de uitbraak van het Corona-virus in China, zijn in Mongolië alle scholen en opleidingscentra gesloten. Er is dan nog geen enkel besmettingsgeval in Mongolië. De grenzen gaan niet veel later op slot waardoor de in- en export tot stilstand komt en prijzen van levensmiddelen meteen omhoog schieten. De provincie Bayan Ulgii – waar onze projectgebieden zijn – wordt als quarantaine gebied verklaard door de overheid; niemand kan daar in of uit reizen. In deze provincie vindt veel verkeer van en naar Kazachstan plaats. Dat buurland is veel ernstiger getroffen vergeleken met Mongolië. Eind april zijn kinderen en jongeren drie maanden thuis zonder onderwijs. Voor onze projectgebieden betekent dat een nog grotere achterstand voor schoolgaande kleuters, scholieren en studenten.

De Kazakh bevolkingsgroep van de provincie Bayan Ulgii behoort tot de minderheid in Mongolië. Hun moedertaal en traditie zijn anders dan die van de Mongoliërs. Ze spreken Kazakh en de meeste lessen worden gegeven in hun moedertaal. De lesuren die aan de Mongoolse taal worden besteed zijn ontoereikend om de taal goed te leren spreken. Goede opleidingsmogelijkheden na de middelbare school zijn buiten de provincie en daar wordt Mongools gesproken. Ouders moeten veel geld sparen om de hoge kosten van schoolgeld, accommodatie, voeding en reiskosten te betalen voor hun kind(eren). Helaas komt het te vaak voor dat studenten uitvallen in verband met een te gebrekkige kennis van de Mongoolse taal. Mede daarom is met onze donaties het ‘Geert Postma’ Mongoolse en Engelse Taalcentrum geopend in 2016. Vanuit het taal centrum zijn er begin februari mondmaskers uitgedeeld die Canadese onderzoekers in 2017 hebben gedoneerd. Helaas is het met de quarantaine maatregelen van de overheid nu ook al geruime dicht.

 

Voorlichting aan vrouwen en kinderen

februari 2020

 

Met een jaarlijkse schenking van de zendingscommissie van de Brinkstraatkerk in Bennekom hebben wij in 2017, 2018 en 2019 aandacht geschonken aan de verbetering van de positie van vrouwen en kinderen. Onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads heeft met de lokale gemeenschap voorlichtingsbijeenkomsten en theatervoorstellingen georganiseerd om sensitieve onderwerpen openlijk onder de aandacht te brengen.

In 2017 was het thema gericht op de rechten van het kind, en huiselijk geweld ten gevolge van sociale achterstand, werkloosheid, alcoholgebruik, en gebrek aan perspectief. In Mongolië heeft één op de drie huishoudens te maken met huiselijk geweld, en 90 procent van de slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Helaas kent ons projectgebied soortgelijke problematiek. In de theatervoorstelling werden scenes gespeeld van huiselijk geweld en de nadelige gevolgen daarvan voor vrouwen en kinderen. De voorstelling riep veel emoties op en maakte diepe indruk op het aanwezige publiek. Ook het welbevinden, interesse in en het serieus nemen van het kind stond centraal. In de zomer van 2017 heeft een jongen zich van het leven beroofd ten gevolge van het niet serieus nemen van zijn problematiek.

Het thema in 2018 richtte zich op de gezondheid van moeder en kind en werd aan 65 (herder)vrouwen en mannen voorlichting en 45 kinderen onderwijs gegeven over de hulp die vrouwen met baby’s en kleine kinderen nodig hebben bij het (vaak zware) huishoudelijke werk. Vaders en oudere kinderen kunnen helpen in de huishouding in het belang van een goede gezondheid van moeders, hun baby’s en kleine kinderen. Als de taken wat beter worden verdeeld blijft moeder gezond en sterk en zo ook de gehele familie! Ook het bereiden van een gezonde voeding kwam aan bod en iedereen kreeg een kookboek met gezonde en voedzame recepten mee naar huis. In de voorlichting aan de kinderen kwam de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en het belang van een goede communicatie tevens aan bod.

In 2019 waren ouders van (kleuter)scholen en schoolkinderen in de leeftijd van 14-18 jaar de doelgroep.  Ouders kregen informatie, methoden en handboeken over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en de wijze waarop de jeugd van nu zich kenmerkt en verschilt met vroeger. Het belang van het leren van een tweede taal voor de toekomst van de kinderen werd benadrukt en dat ouders kunnen helpen bij het onderwijs van hun kinderen. In onze projectgebieden is Kazakh de moedertaal en wordt de officiële taal – het Mongools – wel onderwezen op school maar niet thuis en in het openbare leven gesproken. Helaas komt het te vaak voor dat studenten in het vervolgonderwijs in de naastgelegen provincie of in de hoofdstad uitvallen in verband met een te gebrekkige kennis van de Mongoolse taal.  Jongvolwassen vrouwen en meisjes worden het meest getroffen door een ongelijke behandeling in deelname aan tweede taalonderwijs en een hogere vervolgopleiding.

De lokale bevolking heeft deze voorlichtings- en onderwijsactiviteiten bijzonder gewaardeerd, met name de theatervoorstellingen bleken zeer succesvol in het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen.

  

Donaties in 2019

januari 2019

Vorig jaar hebben we maar liefst € 40,962,00 gedoneerd aan projecten op gebied van onderwijs, gezondheid, landbouw en veehouderij. Hieronder het overzicht waaraan het geld is besteed:

 • € 1.250,00 voor noodhulp (in de vorm van voedsel voor mens en dier)
 • € 1.500,00 voor medicijnen en vitamines
 • € 1.200,00 voor groente- en graszaden
 • € 21.412,00 voor de inrichting van de nieuwe kleuterschool; 1/3 van dit bedrag is bijgedragen door Wilde Ganzen
 • € 12.300,00 voor de bouw van dierstallen en groentekassen; 1/3 van dit bedrag is bijgedragen door Wilde Ganzen
 • € 1.800,00 aan tandheelkundige zorg en tot stand gekomen dankzij Stichting Dhampus.
 • € 500,00 extra vrij besteedbare gift tijdens de opening van de nieuwe kleuterschool
 • € 1.000,00 aan onderwijs en voorlichting

In het financieel jaaroverzicht 2019 onder Publicaties op deze website staat een verantwoording van onze inkomsten en bestedingen.

In memoriam Joost van Vlijmen

januari 2020

Tot onze onsteltenis en zeer groot verdriet hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van onze vriend en tandarts Joost van Vlijmen.

Joost was een buitengewoon gedreven en aimabel mens die als tandarts geheel belangeloos vanuit zijn stichting Dhampus in Nepal en Mongolië zeer veel mensen, veelal kinderen, heeft geholpen.

In september 2019 zijn we nog samen met Joost en zijn partner Patty in onze projectgebieden geweest om tandheelkundige zorg te geven op kleuter- en middelbare scholen en bij mensen thuis.

We zijn erg dankbaar voor alles wat hij voor de stichting en ons persoonlijk betekend heeft en hopen dat we zijn goede werk in Mongolië kunnen blijven voortzetten.

We zullen Joost verschrikkelijk missen.

 

Bezoek Mongolië en projecten met Wilde Ganzen

november 2019

   

In september hebben we samen met onze partner organisatie Source of steppe Nomads onze projectgebieden bezocht. De kleuterschool werd officieel geopend door de provinciale en lokale overheid, directie en leerkrachten, kleuters, ouders en de wijdere gemeenschap. De inrichting van de kleuterschool is met behulp van Wilde Ganzen en onze donaties tot stand gekomen. Het was een prachtige ceremonie waarbij ook onze voorzitter een korte speech gaf en de  gemeenschap geluk wenste met het mooie nieuwe schoolgebouw. Onze penningmeester heeft deelgenomen aan het door knippen van het lint, hét officiële moment van de ceremonie. Zodra dat gebeurd is wordt er met snoep gegooid door de grootmoeders van de gemeenschap! De ceremonie werd verder opgeluisterd met typisch Mongoolse festiviteiten; een paarden race en worstel wedstrijden!

Na de opening van de kleuterschool zijn wij doorgereisd naar de herders en steppenomaden van Dayan om de nieuw gebouwde dierstallen en groentekassen te kunnen zien. Ook deze zijn tot stand gekomen door donaties van ons en met behulp van Wilde Ganzen. Wij waren erg onder de indruk! De plaatselijke vertegenwoordigers van onze partner organisatie onthaalden ons zeer gastvrij en lieten weten enorm dankbaar te zijn. Er zijn geen andere organisaties in dit gebied die ondersteuning bieden aan de bevolking die het steeds zwaarder heeft in economisch slechtere tijden en in klimatologische veranderingen. Helaas toont de overheid zich weinig geïnteresseerd in hun omstandigheden. Reden te meer voor ons bestuur om in 2020 in te zetten op de financiering van extra dierstallen en groentekassen, naast de noodhulp tijdens de strenge winter.

Wilt u ook helpen? Dat kan door een donatie via deze website te doen. U draagt daarmee bij aan een verbetering in de levensstandaard van de steppenomaden en herder families in Mongolië.